1. Uvod

Obrt Ošo sa sjedištem u Buzetu, Sveti Ivan 16/1, (nadalje u tekstu: Ošo), u svom poslovanju mora prikupljati i koristiti određene podatke o pojedincima.

Svrha ove politike je osigurati da Ošo u potpunosti postupa u skladu s pravnim, organizacijskim i tehničkim obvezama u odnosu na zaštitu osobnih podataka.

Svi zaposlenici Ošo su u potpunosti upoznati sa sadržajem ove politike i osiguravaju njezinu primjenu prilikom rukovanja osobnim podacima ili obrade osobnih podataka. Zaposlenici čiji zadaci uključuju i rukovanje osobnim podacima su adekvatno educirani u pogledu svojih zadataka u odnosu na zaštitu osobnih podataka.

Ova politika se odnosi na sve osobne podatke koje drži Ošo u odnosu na bilo koju osobu, bez obzira je li bila, trenutno jest ili će biti klijent, dobavljač ili kontakt.

Ova politika ja izrađena s ciljem da se poboljšaju usluge Ošo prema njegovim korisnicima, da se korisnici zaštite u pogledu povjerljivosti njihovih osobnih podataka kod pružanja usluga Ošo te da se spriječi nastanak potencijalne štete Ošo i njegovim zaposlenicima te korisnicima kao ispitanicima i da se osigura da je obrada osobnih podataka od strane Ošo u potpunosti u skladu sa zakonom te drugim primjenjivim propisima. Osobni podaci koje Ošo u svom poslovanju obrađuje ne dijele se s neovlaštenim osobama, ne nude se niti se ne prodaju.

2. Definicija i primjena

Osobnim podacima smatraju se svi podaci koji se odnose na pojedinca čiji je identitet utvrđen ili se može utvrditi, to jest pojedinac koji se može identificirati izravno ili neizravno, osobito uz pomoć identifikatora kao što su ime, identifikacijski broj, podaci o lokaciji, mrežni identifikator ili uz pomoć jednog ili više čimbenika svojstvenih za fizički, fiziološki, genetski, mentalni, ekonomski, kulturni ili socijalni identitet tog pojedinca.

Pod obradom osobnih podataka smatra svaki postupak ili skup postupaka koji se obavljaju na osobnim podacima ili na skupovima osobnih podataka, bilo automatiziranim bilo neautomatiziranim sredstvima kao što su prikupljanje, bilježenje, organizacija, strukturiranje, pohrana, prilagodba ili izmjena, povlačenje, pronalaženje, obavljanje uvida, uporaba ili korištenje, otkrivanje prijenosom, širenjem, objavljivanjem ili stavljanjem na raspolaganje na drugi način, usklađivanje ili kombiniranje, ograničavanje, brisanje ili uništavanje te provedba logičkih, matematičkih i drugih operacija s tim podacima.

Ošo osobne podatke prikuplja i obrađuje prije svega radi pružanja usluga u svom poslovanju. Stoga ošo ima potrebu prikupljati i obrađivati određene vrste podataka o pojedincima koji dolaze u kontakt s Ošo (ispitanici). S tim osobnim informacijama Ošo postupa adekvatno i u skladu s propisima, bez obzira kako ti podaci bili prikupljeni, zabilježeni, čuvani i korišteni – na papiru, računalu ili na drugom mediju.

U trenutku dostavljanja podataka ispitanika Ošo , ispitanik pristaje da Ošo obrađuje njegove osobne podatke, sukladno naznačenoj svrsi. Zaštita privatnosti osobnih podataka ispitanika je trajna, a u svakom trenutku ispitanik može koristiti svoja prava koja su niže pobrojana i objašnjena.

Ošo osobne podatke ispitanika prikuplja i obrađuje u skladu sa Zakonom o zaštiti osobnih podataka (NN 103/03, 118/06, 41/08, 130/11, 106/12), drugim hrvatskim propisima, Direktivom 95/46/EC i Općom uredbom i zaštiti osobnih podataka (GDPR) (Uredba (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i vijeća od 27. travnja 2016.).

Prikupljene podatke Ošo čuva na primjeren način i osigurava njihovu povjerljivost. Ošo prikupljene podatke neće prosljeđivati trećim osobama bez dozvole ispitanika, osim u slučajevima kada je to potrebno radi izvršavanja pravnih i zakonskih obveza ili ugovornih obveza Ošo, u slučajevima kada je to nužno radi ispunjenja zadataka koji se izvršavaju u javnom interesu ili u slučajevima kada je ispitanik sam objavio te podatke, kao i u drugim nadležnim propisom određenim slučajevima.

Ispitanik, u pogledu osobnih podataka koje za njega obrađuje Ošo, ima sljedeća prava:

Pravo na  informiranost

Ispitanik ima pravo u svakom trenutku tražiti obavijest obrađuju li se njegovi osobni podaci i za koju svrhu, tko je voditelj obrade, kontakt podatke službenika za zaštitu podataka, koje kategorije osobnih podataka se obrađuju, na koje razdoblje se obrađuju odnosno pohranjuju, tko je izvor za dobivanje njegovih osobnih podataka, tko su sve primatelji njegovih osobnih podataka, kao i pravo na obavijest o drugim njegovim pravima navedenima u ovoj politici (pravo na pristup, pravo na ispravak, pravo na brisanje, pravo na ograničavanje obrade i drugo).

Pravo  pristupa

Ispitanik ima pravo od Ošo dobiti potvrdu obrađuju li se osobni podaci koji se na njega odnose, zatim dobiti pristup tim podacima i informacijama o:

 • svrsi obrade,
 • kategorijama osobnih podataka koji se obrađuju;
 • primateljima ili kategorijama primatelja kojima su podaci otkriveni ili će biti otkriveni;
 • ako je moguće, o razdoblju na koje se podaci pohranjuju odnosno o kriterijima pomoću kojih je moguće utvrditi to razdoblje;
 • da od Ošo zatraži ispravak ili brisanje osobnih podataka ili ograničavanje obrade osobnih podataka koji se odnose na ispitanika ili prava na prigovor na takvu obradu;
 • pravu na podnošenje pritužbe nadzornom tijelu;
 • ako se osobni podaci ne prikupljaju od ispitanika, svakoj dostupnoj informaciji o njihovu izvoru;
 • postojanju automatiziranog donošenja odluka, što uključuje izradu profila, s posljedicama.

Pravo na  ispravak

Ispitanik ima pravo bez nepotrebnog odgađanja ishoditi od Ošo ispravak netočnih osobnih podataka koji se na njega odnose. Ispitanik ima pravo dopuniti nepotpune osobne podatke, među ostalim i davanjem dodatne izjave.

Pravo na  brisanje / pravo na zaborav

Ispitanik ima pravo da Ošo bez odlaganja izbriše osobne podatke koji se na njega odnose ako osobni podaci više nisu nužni u odnosu na svrhe za koje su prikupljeni ili na drugi način obrađeni, ako ispitanik povuče privolu na kojoj se obrada temelji a ne postoji drugi pravni temelj obrade, ako ispitanik uloži prigovor na obradu, ako su osobni podaci nezakonito obrađeni, ako se osobni podaci moraju brisati radi poštovanja pravne obveze iz prava Unije ili prava države članice kojem podliježe Ošo, ako su osobni podaci prikupljeni u vezi s ponudom usluga informacijskog društva djetetu.

Navedeno se ne primjenjuje ako je obrada nužna (i u mjeri u kojoj je nužna) radi ostvarivanja prava na slobodu izražavanja i informiranja, radi poštovanja pravne obveze kojom se zahtijeva obrada u pravu Unije ili pravu države članice kojem podliježe Ošo ili za izvršavanje zadaće od javnog interesa ili pri izvršavanju službene ovlasti Ošo, zbog javnog interesa u području javnog zdravlja, u svrhe arhiviranja u javnom interesu, u svrhe znanstvenog ili povijesnog istraživanja, radi postavljanja, ostvarivanja ili obrane pravnih zahtjeva.

Pravo na  podnošenje prigovora nadzornom tijelu

Ispitanik ima pravo na temelju svoje posebne situacije u svakom trenutku uložiti prigovor na obradu osobnih podataka koji se odnose na njega, uključujući izradu profila, u slučajevima ako je obrada nužna za izvršavanje zadaće od javnog interesa ili pri izvršavanju službene ovlasti Ošo odnosno ako je obrada nužna za potrebe legitimnih interesa Ošo ili treće strane. Ošo više ne smije obrađivati osobne podatke osim ako Ošo dokaže da postoje uvjerljivi legitimni razlozi za obradu koji nadilaze interese, prava i slobode ispitanika ili radi postavljanja, ostvarivanja ili obrane pravnih zahtjeva.

Ako se osobni podaci obrađuju za potrebe izravnog marketinga, ispitanik u svakom trenutku ima pravo uložiti prigovor na obradu osobnih podataka koji se odnose na njega za potrebe takvog marketinga, što uključuje izradu profila u mjeri koja je povezana s takvim izravnim marketingom.

Pravo na  prenosivost podataka

Ispitanik ima pravo zaprimiti osobne podatke koji se odnose na njega, a koje je pružio Ošo u strukturiranom, uobičajeno upotrebljavanom i strojnom formatu te ima pravo, bez ometanja od strane Ošo, prenijeti te podatke drugom voditelju obrade ako se obrada temelji na njegovoj privoli i ako se obrada provodi automatiziranim putem.

Ispitanik ima pravo na izravni prijenos od Ošo drugom voditelju obrade ako je to tehnički izvedivo, a ovo pravo ne smije negativno utjecati na prava i slobode drugih.

Prava vezana uz automatsko donošenje odluka i profiliranje

Ispitanik ima pravo da se na njega ne odnosi odluka koja se temelji isključivo na automatiziranoj obradi, uključujući izradu profila, koja proizvodi pravne učinke koji se na njega odnose ili na sličan način značajno na njega utječu, osim ako je ta odluka potrebna za sklapanje ili izvršenje ugovora između ispitanika i Ošo, ako je dopuštena pravom Unije ili pravom države članice kojem podliježe Ošo ili temeljena na izričitoj privoli ispitanika.

Pravo na povlačenje privole

Privola ispitanika je jedna od pravnih osnova za obradu podataka koji se odnose na ispitanika. Ispitanik ima pravo u svakom trenutku povući privolu koju je dao. Povlačenje privole ne utječe na zakonitost obrade podataka koja je učinjena prije povlačenja privole.

Pravo na ograničavanje obrade

Ispitanik ima tražiti ograničenje obrade njegovih osobnih podataka: ako osporava točnost njegovih osobnih podataka – na razdoblje potrebno da Ošo tu točnost provjeri, ako je obrada njegovih osobnih podataka nezakonita a ne traži brisanje nego samo ograničavanje obrade, ako Ošo više ne treba njegove osobne podatke, ali mu je postojanje istih potrebno radi ostvarivanja njegovih pravnih zahtjeva, ako je stavio prigovor na obradu ima pravo tražiti ograničenje obrade za razdoblje do utvrđenja nadilaze li legitimni razlozi Ošo za obradu njegove razloge iz prigovora.

Radi ostvarivanja svojih prava, ispitanik se treba obratiti službeniku za zaštitu osobnih slanjem pisane obavijesti odnosno zahtjeva službeniku za zaštitu osobnih podataka Ošo, elektroničkom poštom na niže navedenu adresu ili zemaljskom poštom na adresu: Buzet, Sveti Ivan 16/1, odnosno na poslovno adresu Ošo, uz identifikaciju e-mail adresom s kojom se je svaki ispitanik identificirao kod prijave putem Internet stranice Ošo www.webshop.oso.hr odnosno kod davanja privole za obradu osobnih podataka ili dostavom osobne izjave izravno u poslovnim prostorijama Ošo, uz prethodnu najavu na broj telefona +385 662 166, uz identifikaciju važećim osobnim dokumentom.

3. Službenik za zaštitu osobnih podataka

Ošo je imenovao osobu službenika za zaštitu osobnih podataka:

Snježana Klobas
Telefon: +385 662 166
e-mail adresa: webshop@oso.hr

Sva pitanja u vezi zaštite osobnih podataka trebaju se uputiti službeniku za zaštitu osobnih podataka.

4. Načela zaštite osobnih podataka

Ošo smatra da je zakonito i pravilno postupanje s osobnim podacima vrlo važno te stoga osigurava da se osobni podaci tretiraju zakonito i ispravno. U tu svrhu Ošo u potpunosti podržava i pridržava se Načela zaštite podataka.

Načela zaštite podataka zahtijevaju da se osobni podaci:

 • moraju obrađivati pravedno i zakonito i osobito da ne se ne smiju obrađivati ako uvjeti određeni propisima nisu ispunjeni;
 • prikupljaju se samo za jednu ili više određenih i zakonitih svrha i ne smiju se dalje obrađivati ni na koji način koji bi bio nespojiv s tim svrhama;
 • obrada mora biti adekvatna, relevantna i ne pretjerana u odnosu na svrhu ili svrhe za koje se obrađuju, a podaci moraju biti točni i ažurni;
 • ne smiju se zadržavati duže nego što je potrebno za primjenjivu svrhu;
 • moraju se obrađivati u skladu s pravima ispitanika u skladu s važećim propisima:
 • moraju se poduzeti odgovarajuće tehničke i organizacijske mjere protiv neovlaštene ili nezakonite obrade osobnih podataka i protiv slučajnog gubitka, uništavanja ili oštećenja osobnih podataka;
 • ne smije se prenijeti na zemlju ili teritorij izvan EU, osim ako ta država ili teritorij ne osigura odgovarajuću razinu zaštite prava i sloboda ispitanika u vezi s obradom osobnih podataka.

5. Aktivnosti Ošo u vezi obrade podataka

Ošo poduzima sljedeće:

 • u potpunosti poštuje uvjete pravednog prikupljanja i obrade osobnih podataka;
 • ispunjava obvezu da specificira svrhu za koju se osobni podatak obrađuje;
 • prikuplja i obrađuje adekvatne osobne podatke i to samo u onoj mjeri u kojoj je to potrebno radi ispunjavanja operativnih potreba ili u skladu sa svim zakonskim zahtjevima;
 • dostavlja sve potrebne podatke Agenciji za zaštitu osobnih podataka;
 • vrši strogu provjeru duljine čuvanja osobnih podataka;
 • osigurava da se prava osoba, čiji podaci se obrađuju, mogu u potpunosti ostvariti u skladu sa zaštitom osobnih podataka;
 • poduzima odgovarajuće tehničke i organizacijske sigurnosne mjere za zaštitu osobnih podataka;
 • osigurava da se osobni podaci ne prenose u inozemstvo bez osiguravajuće zaštite;
 • tretira sve osobe pravedno i pošteno bez obzira na njihovu dob, vjeru, invalidnost, spol, spolnu orijentaciju ili etničku pripadnost, kada postupa u vezi njihovih zahtjeva za obavještavanjem;
 • utvrđuje jasne postupke za odgovaranje na zahtjeve za obaviještenost.

6. Korištenje “kolačića”

Ošo može objaviti sadržaj kolačića za oglašavanje i praćenje statistike prometa temeljeno na interesima i informacijama posjetitelja Internet stranica Ošo sa društvenih mreža. Ako ispitanik upotrebljava sadržaj na društvenim mrežama Ošo ili u aplikacijama, kolačić s navedenih mreža i aplikacija mogao bi se pohraniti na uređaju ispitanika s kojeg pristupa Internet stranici Ošo. Posjetitelji imaju pravo isključiti kolačiće. Internetski preglednici obično su programirani tako da im je prihvaćanje kolačića zadana postavka, ali to ispitanici mogu jednostavno podesiti promjenom postavki svog preglednika. Ako ispitanik želi ograničiti ili blokirati sve kolačiće koje uključuju web-mjesta/aplikacije Ošo (što može onemogućiti upotrebu određenih dijelova web-mjesta) ili druga web-mjesta/aplikacije, ispitanik to može učiniti u postavkama preglednika.

7. Pregled i provjera

Ošo ima pravo ažurirati ovu politiku ako je potrebno kako bi odražavala najbolju praksu i kako bi se osiguralo poštivanje bilo kakvih promjena ili izmjena u pogledu zaštite osobnih podataka.